Organization Home > Organization

KIAS-NCTS joint program coordinators

  Eung Jin Chun (KIAS), Cheng-Wei Chiang (NCTS)

 

Local Organization Committee

  Eung Jin Chun (KIAS), Jinn-Ouk Gong (APCTP), Seung-Joon Hyun (Yonsei)

 Choong Sun Kim (Yonsei), Pyungwon Ko (KIAS), Kimyeong Lee (KIAS)

 Un-Ki Yang (SNU), Piljin Yi (KIAS)

 

Taiwan Organization Committee

  Chiang-Mei Chen (NCU), Cheng-Wei Chiang (NCU),
  Xiao-Gang He (NCTS), Hsiang-nan Li (AS),
  Guey-Lin Lin (NCTU), Kin-Wang Ng (AS)


Contact

   Hyun-Min Seong (psec@kias.re.kr)